Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Aktualności

Dębica, dn. 13.06.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę elementów zbrojenia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. (w linku poniżej)
https://www.dropbox.com/s/5fy5yqqj1y4ceem/PROJEKT_ZBROJENIE.zip?dl=0

 

Zakup zbrojenia dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w realizowanym przez Naszą firmę projekcie w ramach Programu INNOTECH.

 

Tytuł projektu: „Innowacyjne materiały z recyklingu zwiększające trwałość obiektów mostowych”

 

Nr umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/38/228116/NCBR/15

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

REMOST Sp. z o.o.

                ul. Przemysłowa 10

                39-200 Dębica

NIP: 872 240 85 13

REGON: 181063299

 

  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać nazwę i adres Oferenta, dane kontaktowe ponadto powinna zawierać informację na temat zakresu usług, cenę całkowitą netto i brutto za realizację usług objętych Zapytaniem ofertowym, oraz termin i warunki realizacji. Oferta powinna zawierać informację na temat terminu jej obowiązywania.

 

  1. OCENA OFERT:

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Najniższa cena, oraz jakość oferowanych usług. W przypadku uzyskania dwóch identycznych ofert cenowych o wyborze zadecyduje termin złożenia oferty (wcześniej złożona oferta – wyższe miejsce).

 

  1. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą,
    w zakresie szczegółów realizacyjnych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego zapytania,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------