Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Obwodnica Biłgoraja
Zdjęcie główne

„Budowa Obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska ”

 

Roboty wykonano w okresie  od 31.08.2014 do 30.11.2015r

 

Zakres robót obejmował wykonanie:

 

 

Roboty przygotowawcze                                                     

w tym m.in.:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych                         -      3,25 km

-  usuniecie humusu i darniny                                                                                                                -  63 684 m2

-  rozebranie nawierzchni i podbudów kruszywa                                                                                 -    6 751 m2

-  rozebranie nawierzchni i  podbudów z B.A.                                                                                     -    6 174 m2

-  rozebranie  krawężników obrzeży                                                                                                    -    8 407 m

-  rozebranie przepustów                                                                                                                      -       141 m

-  rozebranie chodników z kostki bruk.                                                                                                -    4 126 m

-  frezowanie istniejącej naw. bitumicznej                                                                                            -    2 609 m2

-  utylizacja materiałów z rozbiórki                                                                                                      -    9 568 t

 

Roboty ziemne                                                                     

w tym m.in.:

 - wykonanie wykopów                                                                                                                       -   6 543 m3

-  wykonanie pali żwirowych                                                                                                                -   6 264 m

-  wykonanie materacy z georusztu i kruszyw łamanych                                                                - 13 949 m2

-  wykonanie  nasypów                                                                                                                       - 77 317 m3

 

 

Roboty drogowe- podbudowy                                             

w tym m.in.:

-  wykonanie koryta                                                                                                                             - 58 700 m²

-  umocnienie poboczy kruszywem łam.                                                                                              -   2 000 m²

profilowanie istn. nawierzchni warstw. Bitumiczną                                                                         -    1 165 t

-  wzmocnienia warstw asfaltowych siatką                                                                                          -  38 078 m²

-  podbudowy z kruszyw łamanych gr.w-wy 20cm – 25cm                                                                -  55 749 m²

-  podbudowy z betonu asfaltowego                                                                                                    -  24 642 m²

-  warstwy filtracyjne z piasku                                                                                                             -    7 639 m²

wzmocnienie podłoża georusztem                                                                                                    -  37 078

 

 

Roboty drogowe – nawierzchnie ulepszone                                  

w tym m.in.:

- nawierzchnie z B.A. warstwa ścieralna                                                                                              -    7 352 m2

- nawierzchnie z SMA warstwa ścieralna                                                                                            -  37 724 m2

- nawierzchnie z B.A. warstwa wiążąca                                                                               -  44 739 m2

- nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej                                                                                    -    5 058 m2

 

Roboty drogowe  - krawężniki, obramowania                                          

w tym m.in.:

- ustawienie krawężnika betonowego i granitowego                                                                           -    9 654 m

- ustawienie obrzeży                                                                                                                             -  18 241 m

- ułożenie korytek ściekowych                                                                                                            -    2 105 m

- ułożenie palisady betonowej                                                                                                              -    2 687 szt.

 

Roboty drogowe  - chodniki i ścieżki rowerowe                            

w tym m.in.:

- podbudowy pod chodnik i ścieżki rowerowe                                                                                    -  16 041 m2

- chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm                                                                                                 -    8 259 m2

- opaski z płytek betonowych wraz z podbudową                                                                               -    2 018 m2

- nawierzchnia ścieżki rowerowej z B.A .                                                                                            -    7 782 m2

 

 

Roboty drogowe  - wykończeniowe                                                

w tym m.in.:

- obsianie skarp i powierzchni zieleni                                                                                                   38 282 m2

- plantowanie skarp i korony nasypów                                                                                                -   44 273 m2

 

Roboty drogowe  - oznakowanie                                                    

w tym m.in.:

- zdjęcie znaków drogowych wraz z słupkami                                                                                     -      103 szt.

- ustawienie znaków pionowych                                                                                                          -      135 szt.

- słupki prowadzące, znaki kilometrowe, słupki blokujące                                                                  -      181 szt.

- bariery ochronne stalowe                                                                                                                   -      790 m

- poręcze ochronne dla pieszych                                                                                                    -   2 796 m

- oznakowanie poziome grubowarstwowe                                                                                           -   2 256 m2

 

 

Roboty drogowe – budowa przepustów                             

w tym m.in.:

-  przepusty z blachy falistej o wymiarach 1200 x 1333                                                                      -      50  m

-  wbijanie ścianek szczelnych stalowych                                                                                             -    136  m

-  wykonanie fundamentów pod rurę przepustu z kruszyw łam                                                           -     271 m2

-  umocnienie skarp płytami ażurowymi                                                                                              -     172 m2

 

Zieleń drogowa                                                                    

w tym m.in.:

-  ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-105cm                                                -    846 szt.       
- usunięcie zakrzewień                                                                                                                        -    2,28 ha             
-  sadzenie drzew i krzewów                                                                                                                -     909 szt. 

 

Obiekty mostowe                                                                 

w tym m.in.:

-  budowa obiektu mostowego dwuprzęsłowego o konstrukcji płytowej, prefabrykowanej, opartej na żelbetowych

przyczółkach oraz filarze na rzeką Białą Łada

Najważniejsze parametry obiektu mostowego:

- długość całkowita mostu            37,50m

- rozpiętość przęseł                        11,60m

- długość przęseł                            12,25m

- światło mostu                               23,00m

- kąt skrzyżowania z przeszkodą      76o

- nośność obiektu                           klasa A - 50t

- szerokość całkowita mostu          11,56m

- szerokość użytkowa                    10,52m

 

 

- budowa obiektu mostowego konstrukcji zespolonej stalowo – betonowej, jednoprzęsłowej opartej na żelbetowych przyczółkach nad rzeką Czarna Łada

Najważniejsze parametry obiektu mostowego:

- długość całkowita mostu                 32,50m

- rozpiętość przęsła                           31,60m

- kąt skrzyżowania z przeszkodą       61o

- nośność obiektu                              klasa A - 50t

- szerokość całkowita mostu             12,88m

- szerokość użytkowa                       11,75m

 

Roboty branży sanitarnej i gazowej                                    

w tym m.in.:

-  budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                           -       227 m

-  budowa kanalizacji deszczowej (kanały ᶲ200 - ᶲ800)                                                                       -     5 280 m

-  montaż studzienek ściekowych z przykanalikami                                                                             -       218 szt.

-  montaż studni rewizyjnych ᶲ1000                                                                                                    -       169 szt.

-  wykonanie drenażu odwadniającego                                                                                                -    1 450 m

-  przebudowę sieci wodociągowej                                                                                                      -       798 m

-  przebudowa sieci ciepłowniczej                                                                                                        -         22 m

-  przebudowę sieci gazowej                                                                                                                -       344 m 

 

Roboty  branży energetycznej                                                           

w tym m.in.: 

- przebudowa linii napowietrznych                                                                                                      -       800  m

- przebudowa kabli w gruncie                                                                                                              -     1 360 m

- budowa nowych linii kablowych                                                                                                       -        546 m

- budowa nowych linii kablowych sygnalizacji świetlnej                                                                    -     1 508 m

- montaż masztów sygnalizacji świetlnej wraz z osprzętem                                                                 -          25 szt.

- budowa nowych linii kablowych oświetlenia                                                                                    -     2 586 m

- instalacja słupów i opraw oświetleniowych                                                                                       -       183  szt.

 

Roboty  branży teletechnicznej                                              

w tym m.in.:

 - przebudowa kanalizacji kablowej                                                                                                     -    1 239 m

-  przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych                                                                                    -       838 m

-  budowa nowych linii kablowych                                                                                                      -       388 m

- przebudowa kabli miedzianych                                                                                                          -       815 m

- przebudowa kabli światłowodowych                                                                                                -      4,54 km

 

Całkowita wartość robót brutto: 41 498 000,00 zł

 

Kierownik Budowy – Józef Siry

Kierownik Robót Drogowych – Andrzej Szpala

Kierownik Robót Mostowych – Paweł Krawczyk Galeria zdjęć