Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Osuwisko w m. Haczów
Zdjęcie główne

"Zabezpieczenie, remont i odbudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2267 w m. Haczów w km 0+000 do 0+248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska" - etap 1.

 

Termin wykonania robót: od 11.07.2014r do 15.12.2014r.

 

Zakres robót obejmował:

 • Wykonanie pali żelbetowych o średnicy 800mm z betonu C20/25 typu CFA wraz ze zbrojeniem kształtownikiem HEB 200 oraz przygotowaniem i demontażem tymczasowych stanowisk dla maszyn
  i urządzeń. Ilość pali: 72 sztuki. Długość pojedynczego pala: 10,0m. Łączna długość pali: 720mb.
 • Wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych o długości L" 15m i nośności obliczeniowej min. 510kN wraz z wykonaniem i montażem podłużnego wzmocnienia z CE 260. Ilość kotew: 31 sztuk. Łączna długość kotew 465mb.
 • Wykonanie ścianki szczelnej z grodzie stalowych typu G62 dla wykonania zabezpieczenia stanowisk roboczych i dróg technologicznych. Ilość: 984m2.
 • Wykonanie żelbetowego oczepu na długości pali z betonu kl. C20/25 wraz z deskowaniem
  i zbrojeniem oraz wykonaniem dylatacji pomiędzy segmentami oczepów. Długość całkowita oczepu: 11 l,60mb. Ilość betonu: 100,44m3.
 • Odtworzenie skarpy poprzez wykonanie nasypu w gruntach kategorii I-III z pozyskaniem
  i transportem gruntu oraz humusowaniem i obsianiem skarp. Ilość nasypu: 1 407,64m3.


  Funkcję kierownika budowy pełnił: mgr inż. Ryszard Witek

Wartość zadania netto: 1 211 284,37 zł

Wartość zadania brutto: 1 489 879,78 zł