Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Osuwisko w m. Wielopole
Zdjęcie główne

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550-34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550-34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie"

 

Okres realizacji:

XII 2014 – IX 2015

 

Zakres wykonanych robót obejmował min.:

 

 • Dostosowanie do warunków kontraktu w tym:

-  opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac

-  wprowadzenie organizacji ruchu

-  dostarczenie oraz montaż tablic informacyjnych dotyczących kontraktu

 

 • Roboty przygotowawcze w tym ścinanie drzew i karczowanie pni- Ø 36-55 szt. 15.
 • Wykonanie przypory lewostronnej  w postaci  konstrukcji  oporowej  w km 34+615,60 - 34+653,00 obejmującej:

 

-  19 sztuk pali CFA Ø500mm dł. 12.0m (łączna długość pali: 228mb), zbrojonych dwuteownikiem HEB220

-  oczep żelbetowy długości 37.40m o wymiarach 1.2xl.5m

-  kotwy gruntowe w ilości 18 szt., długość kotwy 16.0m, nośność 510 kN (łączna długość kotew: 288mb)

 • - 60 sztuk pali CFA Ø500mm dł. 12.0m (łączna długość pali: 720mb), zbrojonych dwuteownikiem HEB220

- oczep żelbetowy długości 45.00m o wymiarach 1.5x1.5m

- kotwy gruntowe w ilości 29 szt., długość kotwy 17.0m, nośność 510 kN (łączna długość kotew: 493mb)

Wykonanie przypory prawostronnej w postaci konstrukcji oporowej w km 34+683,64 - 34+728,64 obejmującej:

 • Wykonanie przypory prawostronnej w postaci konstrukcji oporowej w km 34+735,05 - 34+768,05 obejmującej:

-   44 sztuki pali CFA Ø500mm dł. 7.0m (łączna długość pali: 308mb), zbrojonych dwuteownikiem HEB220

-   oczep żelbetowy długości 33.00m o wymiarach 1.5x1.5m

-   kotwy gruntowe w ilości 22 szt., długość kotwy 16.5m, nośność 510 kN (łączna długość kotew: 363mb)

 • Wykonanie 8 przypór trójkątnych w koronie drogi w km 34+735,72- km 34+804,59 obejmujących:

-   24 sztuki pali CFA Ø8OOmm długości 11.0m (łączna długość pali: 264mb), zbrojonych dwuteownikiem HEB400

-   żelbetowe przypory trójkątne o wymiarach 1.2x1.2m i długości boku 6.0m

 • Odtworzenie skarpy drogi po stronie lewej w miejscu obrywu w zakresie obejmującym:

-   odtworzenie skarpy z gruntu przepuszczalnego w materacach z geotkaniny separacyjnej-  ilość:
3 279.10 m3

-   umocnienie skarpy za pomocą samowiercących gwoździ gruntowych w ilości 277szt o nośności obliczeniowej 300kN i długości 11.0m - łączna długość gwoździ gruntowych: 3 047mb

-   ułożenie na powierzchni skarpy biomaty z nasionami traw- ilość: 2 981m2

-   umocnienie odtworzonej powierzchni skarpy antyerozyjną siatką stalową ocynkowaną - ilość: 2 340m

 

 • Wykonanie przypory z koszy siatkowo - kamiennych u podstawy odbudowywanej skarpy -   ilość: 240.20m
 • Przebudowę sieci gazowej DN40 na PE100 SDR 11 dn 40x3,2 na długości 12.4m
 • Wykonanie przepustu o średnicy 1200mm z rury spiralnie karbowanej typu HDPE wraz z wykonaniem 3 studni osadnikowych o średnicy 2500mm. Łączna długość przepustu: 22mb.
 • Odwodnienie osuwiska poprzez wykonanie drenażu francuskiego głębokiego (głębokość drenażu 9 m) w zabezpieczeniu ścianą szczelną z grodzie stalowych. Łączna długość drenażu: 188mb
 • Wykonanie drenażu francuskiego płytkiego z rury dn 160mm. Łączna długość drenażu: 172.2mb
 • Budowę rowu krytego średnicy 600mm wraz ze studniami rewizyjnymi średnicy 1000mm. Łączna długość rowu krytego: 174.10mb
 • Przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej na długości 395.90 m obejmującej:

 

-   wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości: 3 683.15m2

-   wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ilości: 3 062,83m2

-   wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w ilości: 2 868.98m

-  wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości: 2 772.06m

-  wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA w ilości:2 713.90m2

 

 • Wzmocnienie pobocza gruntowego na odcinku 421 m
 • Przebudowę 4 zjazdów
 • Budowę ścieku drogowego trójkątnego na prawym poboczu - ilość: 88m
 • Wykonanie ścieku muldowego płytkiego przy chodniku po stronie lewej oraz przy drodze do cmentarza- ilość: 255mb
 • Montaż barier ochronnych stalowych typu N2/W3- ilość: 98mb
 • Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową- linie segregacyjne ciągłe i przerywane- ilość: 163.05m2
 • Montaż dwóch inkhnometrów dł. 15m każdy.
 • Budowę chodnika szerokości 2.0m i długości 160m z kostki brukowej. Łączna powierzchnia chodnika- 320m2


Wartość zadania netto: 4 771 707,06 zl

Wartość zadania brutto: 5 869 199,68 zł


 1. Funkcję kierownika budowy pełnił: mgr inż. Tomasz Pałęga
 2. Kierownikiem robót branży drogowo - mostowej był: inż. Józef Siry
 3. Głównym projektantem zadania był: inż. Józef Siry


Galeria zdjęć
Przed
Po
Palowanie
Larseny
Palowanie
Przepust
Wykop
Mur oporowy
Nawierzchnia