Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Przebudowa mostu w m. Okonin
Zdjęcie główne

„Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina - Okonin w m. Okonin"

 

Roboty wykonano w okresie od 01.08.2013 do 22.11.2013r.


W ramach przebudowy mostu wykonano:

  • rozbiórkę istniejącego mostu
  • budowę nowego mostu drogowego

 

-  nośność mostu: 40 ton - kl. B wg PN

-  długość mostu: 25,10m

-  posadowienie: pale fundamentowe: L=10m, 20szt.

-  konstrukcja nośna: dźwigary stalowe zespolone z żelbetową płytą pomostu

-  wyposażenie mostu

-  roboty przyobiektowe

  • dojazdy do mostu o łącznej długości 274,75m

-  nasyp drogowy, stabilizacja, warstwy podbudowy drogowej

-  nawierzchnia z BA w ilości 1460m2

-  umocnienie skarp nasypu płytami betonowymi ażurowymi w ilości 1989,10m2

  • regulację i umocnienie koryta rzeki Wielopolka

-  wykonanie koszy siatkowo - kamiennych w ilości 280m3

-  narzut kamienny dna

-  umocnienie skarpy płytami prefabrykowanymi

---------------------------------------------------------------------------------------------

Funkcję kierownika budowy pełnił mgr inż. Paweł Krawczyk

Wartość robót wynosiła 2 046 535,46 zł.Galeria zdjęć
Widok na stary most
Montaż konstrukcji
Konstrukcja
Nawierzchnia
Gzymsy